HEAD BLOCK
IRREVERSIBLE BLOCK
LAST PRODUCER
1 XPR | MCAP | VOLUME 24H
0.005 | 56.9 M | 1.4 M
PROTON MAINNET - SCHEDULED PRODUCERS - CHAIN ID :
RANK PRODUCER LAST BLOCK VOTES % TOTAL VOTES
1 protonnz 11.63 % 1,857,410,508
2 eosusa 8.42 % 1,344,899,344
3 cryptolions 8.3 % 1,326,689,119
4 protonuk 5.64 % 901,348,975
5 quantumblok 5.17 % 825,556,813
6 cafe 5.02 % 801,837,966
7 protonmt 4.17 % 666,525,207
8 bountyblokbp 2.91 % 464,389,221
9 eosamsterdam 2.49 % 397,788,116
10 teamgreymass 2.42 % 386,244,681
11 pinknetwork 2.41 % 385,598,384
12 alohaeos 2.1 % 336,169,168
13 eosphere 2.1 % 335,908,241
14 eosbarcelona 2.07 % 331,482,011
15 protonmadrid 1.79 % 286,305,578
16 sweden 1.79 % 286,280,470
17 ledgerwiseio 1.76 % 280,768,385
18 genereos 1.71 % 273,833,920
19 eosrio 1.66 % 264,916,459
20 cannon 1.6 % 255,215,955
21 xprnodeonebp 1.53 % 244,597,932
22 eosiodetroit 1.48 % 236,910,845
23 argentina 1.37 % 219,333,991
24 eastern 1.3 % 207,396,767
25 blocksideita 1.29 % 206,285,649
26 eoseouldotio 1.26 % 202,075,632
27 alvosec 1.26 % 201,977,607
28 protonind 1.21 % 194,016,216
29 eosarabianet 1.13 % 180,936,344
30 brotonbp 1.04 % 166,084,394
31 totalproton 1 % 160,047,483
32 protoneurope 0.98 % 156,842,980
33 saltant 0.79 % 126,144,219
34 protonlondon 0.73 % 116,296,525
35 eosdublinwow 0.69 % 110,383,648
36 eostribeprod 0.69 % 109,818,518
37 edenia 0.68 % 107,899,082
38 cryptobloks 0.58 % 92,469,201
39 protonmoon 0.57 % 90,500,500
40 xprasia 0.54 % 85,779,148
41 protonlatam 0.54 % 85,754,715
42 protongb 0.51 % 81,328,724
43 venezuela 0.49 % 78,327,960
44 pixelblok 0.44 % 70,063,864
45 csxcommunity 0.33 % 52,114,036
46 protonglobal 0.32 % 51,017,794
47 dmaildotcobp 0.31 % 49,986,510
48 luminaryvisn 0.31 % 48,740,277
49 protonfr 0.22 % 35,619,776
50 protonkiwi 0.18 % 28,622,786
51 protonpoland 0.13 % 20,488,013
52 stas 0.09 % 13,709,246