HYPERION ENDPOINT LIST
SSL ENDPOINT VALIDATOR
http://waxapi.ledgerwise.io ledgerwiseio
SSL https://waxapi.ledgerwise.io ledgerwiseio
SSL https://api-xprnetwork-main.saltant.io saltant
X SSL https://proton.eoseoul.io eoseouldotio
X http://proton.eoseoul.io eoseouldotio
X SSL https://eos.hyperion.eosrio.io eosrio
X http://eos.hyperion.eosrio.io eosrio
X SSL https://proton.eosusa.io eosusa
X http://proton.eosusa.io eosusa
X http://protonapi.ledgerwise.io ledgerwiseio
X SSL https://protonapi.ledgerwise.io ledgerwiseio
X http://proton-api.eosiomadrid.io protonmadrid
X SSL https://proton-api.eosiomadrid.io protonmadrid
X SSL https://proton.protonuk.io protonuk
X http://proton.protonuk.io protonuk
X SSL https://api-proton.saltant.io saltant