blocksideita
LIQUID
341,325.4455
STAKED
1,918,472.0000 XPR
TOKENS
VOTES for : blocksideita eosamsterdam eosbarcelona eosusa
Showing 1 to 100 entries
ACTIONS
TRX BLOCK & DATE ACTION DATA MEMO
70c25a1eb1...
153254679
2022-09-27 06:40:36
eosio.vpay -> blocksideita 9586.0425 XPR producer vote pay
70c25a1eb1...
153254679
2022-09-27 06:40:36

owner : blocksideita
1a82d5a636...
153083621
2022-09-26 06:55:07
eosio.saving -> blocksideita 1350.0132 XPR Voter claim reward
1a82d5a636...
153083621
2022-09-26 06:55:07

owner : blocksideita
be5daf20cd...
153079417
2022-09-26 06:20:05
blocksideita voted for :
Proxy:
Producers:
blocksideita eosamsterdam eosbarcelona eosusa
40eaf99893...
152909090
2022-09-25 06:40:29
eosio.vpay -> blocksideita 4877.2791 XPR producer vote pay
40eaf99893...
152909090
2022-09-25 06:40:29

owner : blocksideita
6fc0235af1...
152736286
2022-09-24 06:40:27
eosio.vpay -> blocksideita 9566.1420 XPR producer vote pay
6fc0235af1...
152736286
2022-09-24 06:40:27

owner : blocksideita
d8abdc5a66...
152390707
2022-09-22 06:40:30
eosio.vpay -> blocksideita 4870.1149 XPR producer vote pay
d8abdc5a66...
152390707
2022-09-22 06:40:30

owner : blocksideita
3e673f7525...
152217902
2022-09-21 06:40:24
eosio.vpay -> blocksideita 4662.6285 XPR producer vote pay
3e673f7525...
152217902
2022-09-21 06:40:24

owner : blocksideita
d5aa536b31...
152045116
2022-09-20 06:40:23
eosio.vpay -> blocksideita 4721.8641 XPR producer vote pay
d5aa536b31...
152045116
2022-09-20 06:40:23

owner : blocksideita
670b4f4176...
151874084
2022-09-19 06:55:07
eosio.saving -> blocksideita 1366.0327 XPR Voter claim reward
670b4f4176...
151874084
2022-09-19 06:55:07

owner : blocksideita
55ca292757...
151872314
2022-09-19 06:40:22
eosio.vpay -> blocksideita 4808.8069 XPR producer vote pay
55ca292757...
151872314
2022-09-19 06:40:22

owner : blocksideita
72be62de01...
151869878
2022-09-19 06:20:04
blocksideita voted for :
Proxy:
Producers:
blocksideita eosamsterdam eosbarcelona eosusa
ea7d5b25ac...
151699513
2022-09-18 06:40:21
eosio.vpay -> blocksideita 9936.5340 XPR producer vote pay
ea7d5b25ac...
151699513
2022-09-18 06:40:21

owner : blocksideita
eca1d619bc...
151353909
2022-09-16 06:40:19
eosio.vpay -> blocksideita 4641.9094 XPR producer vote pay
eca1d619bc...
151353909
2022-09-16 06:40:19

owner : blocksideita
92fb745a91...
151181118
2022-09-15 06:40:18
eosio.vpay -> blocksideita 4755.3189 XPR producer vote pay
92fb745a91...
151181118
2022-09-15 06:40:18

owner : blocksideita
fb535d6b46...
151008316
2022-09-14 06:40:17
eosio.vpay -> blocksideita 4945.5029 XPR producer vote pay
fb535d6b46...
151008316
2022-09-14 06:40:17

owner : blocksideita
c9f950a220...
150835513
2022-09-13 06:40:16
eosio.vpay -> blocksideita 9314.0749 XPR producer vote pay
c9f950a220...
150835513
2022-09-13 06:40:16

owner : blocksideita
bada1d5d55...
150664495
2022-09-12 06:55:07
eosio.saving -> blocksideita 1374.5572 XPR Voter claim reward
bada1d5d55...
150664495
2022-09-12 06:55:07

owner : blocksideita
91062a3e71...
150660288
2022-09-12 06:20:03
blocksideita voted for :
Proxy:
Producers:
blocksideita eosamsterdam eosbarcelona eosusa
230c88a573...
150489910
2022-09-11 06:40:14
eosio.vpay -> blocksideita 4698.5263 XPR producer vote pay
230c88a573...
150489910
2022-09-11 06:40:14

owner : blocksideita
7a6fe150d8...
150317107
2022-09-10 06:40:13
eosio.vpay -> blocksideita 4719.8992 XPR producer vote pay
7a6fe150d8...
150317107
2022-09-10 06:40:13

owner : blocksideita
dc02bd3a2e...
150144306
2022-09-09 06:40:12
eosio.vpay -> blocksideita 4826.6654 XPR producer vote pay
dc02bd3a2e...
150144306
2022-09-09 06:40:12

owner : blocksideita
257a4895dd...
149971505
2022-09-08 06:40:11
eosio.vpay -> blocksideita 4751.0473 XPR producer vote pay
257a4895dd...
149971505
2022-09-08 06:40:11

owner : blocksideita
33a8e4574e...
149798705
2022-09-07 06:40:10
eosio.vpay -> blocksideita 4729.5236 XPR producer vote pay
33a8e4574e...
149798705
2022-09-07 06:40:10

owner : blocksideita
a6f1f2a68e...
149625904
2022-09-06 06:40:09
eosio.vpay -> blocksideita 4638.4771 XPR producer vote pay
a6f1f2a68e...
149625904
2022-09-06 06:40:09

owner : blocksideita
37ff348423...
149454901
2022-09-05 06:55:07
eosio.saving -> blocksideita 1395.6463 XPR Voter claim reward
37ff348423...
149454901
2022-09-05 06:55:07

owner : blocksideita
643c56ca1f...
149453101
2022-09-05 06:40:07
eosio.vpay -> blocksideita 9344.3542 XPR producer vote pay
643c56ca1f...
149453101
2022-09-05 06:40:07

owner : blocksideita
2fd7a13523...
149450695
2022-09-05 06:20:04
blocksideita voted for :
Proxy:
Producers:
blocksideita eosamsterdam eosbarcelona eosusa
c25edca96a...
149107501
2022-09-03 06:40:07
eosio.vpay -> blocksideita 4988.5771 XPR producer vote pay
c25edca96a...
149107501
2022-09-03 06:40:07

owner : blocksideita
04a7df407f...
148934716
2022-09-02 06:40:05
eosio.vpay -> blocksideita 4694.0098 XPR producer vote pay
04a7df407f...
148934716
2022-09-02 06:40:05

owner : blocksideita
8eff0ce8fc...
148761913
2022-09-01 06:40:04
eosio.vpay -> blocksideita 4554.4594 XPR producer vote pay
8eff0ce8fc...
148761913
2022-09-01 06:40:04

owner : blocksideita
18a29a9341...
148589195
2022-08-31 06:40:03
eosio.vpay -> blocksideita 9231.3560 XPR producer vote pay
18a29a9341...
148589195
2022-08-31 06:40:03

owner : blocksideita
a3556f8216...
148245464
2022-08-29 06:55:07
eosio.saving -> blocksideita 1364.9813 XPR Voter claim reward
a3556f8216...
148245464
2022-08-29 06:55:07

owner : blocksideita
c6c6353a36...
148243722
2022-08-29 06:40:36
eosio.vpay -> blocksideita 8748.7806 XPR producer vote pay
c6c6353a36...
148243722
2022-08-29 06:40:36

owner : blocksideita
9cef898046...
148241260
2022-08-29 06:20:04
blocksideita voted for :
Proxy:
Producers:
blocksideita eosamsterdam eosbarcelona eosusa
d2eed85fc2...
147898189
2022-08-27 06:40:35
eosio.vpay -> blocksideita 4545.8258 XPR producer vote pay
d2eed85fc2...
147898189
2022-08-27 06:40:35

owner : blocksideita
0ed547e22f...
147725388
2022-08-26 06:40:29
eosio.vpay -> blocksideita 4274.4355 XPR producer vote pay
0ed547e22f...
147725388
2022-08-26 06:40:29

owner : blocksideita
fd82426087...
147552585
2022-08-25 06:40:28
eosio.vpay -> blocksideita 4257.6904 XPR producer vote pay
fd82426087...
147552585
2022-08-25 06:40:28

owner : blocksideita
7ba0efb8c3...
147379845
2022-08-24 06:40:27
eosio.vpay -> blocksideita 8555.9602 XPR producer vote pay
7ba0efb8c3...
147379845
2022-08-24 06:40:27

owner : blocksideita
34bef64244...
147036113
2022-08-22 06:55:06
eosio.saving -> blocksideita 1304.2517 XPR Voter claim reward
34bef64244...
147036113
2022-08-22 06:55:06

owner : blocksideita
211b0b835d...
147034351
2022-08-22 06:40:25
eosio.vpay -> blocksideita 4186.5782 XPR producer vote pay
211b0b835d...
147034351
2022-08-22 06:40:25

owner : blocksideita
4356ecdef0...
147031905
2022-08-22 06:20:02
blocksideita voted for :
Proxy:
Producers:
blocksideita eosamsterdam eosbarcelona eosusa
b33adedcec...
146861551
2022-08-21 06:40:24
eosio.vpay -> blocksideita 4201.3590 XPR producer vote pay
b33adedcec...
146861551
2022-08-21 06:40:24

owner : blocksideita
e78251d931...
146688753
2022-08-20 06:40:22
eosio.vpay -> blocksideita 8587.9406 XPR producer vote pay
e78251d931...
146688753
2022-08-20 06:40:22

owner : blocksideita
e1d6d84b9d...
146343192
2022-08-18 06:40:22
eosio.vpay -> blocksideita 4120.5896 XPR producer vote pay
e1d6d84b9d...
146343192
2022-08-18 06:40:22

owner : blocksideita
90876ef71e...
146170430
2022-08-17 06:40:20
eosio.vpay -> blocksideita 4199.8383 XPR producer vote pay
90876ef71e...
146170430
2022-08-17 06:40:20

owner : blocksideita
5ec582e632...
145997668
2022-08-16 06:40:19
eosio.vpay -> blocksideita 4303.7548 XPR producer vote pay
5ec582e632...
145997668
2022-08-16 06:40:19

owner : blocksideita
35cd60e1c8...
145826988
2022-08-15 06:55:07
eosio.saving -> blocksideita 1304.5675 XPR Voter claim reward
35cd60e1c8...
145826988
2022-08-15 06:55:07

owner : blocksideita
c8050dcf59...
145825210
2022-08-15 06:40:18
eosio.vpay -> blocksideita 4242.2945 XPR producer vote pay
c8050dcf59...
145825210
2022-08-15 06:40:18

owner : blocksideita
88d951f662...
145822779
2022-08-15 06:20:02
blocksideita voted for :
Proxy:
Producers:
blocksideita eosamsterdam eosbarcelona eosusa
9e23a40940...
145652415
2022-08-14 06:40:17
eosio.vpay -> blocksideita 4042.9616 XPR producer vote pay
9e23a40940...
145652415
2022-08-14 06:40:17

owner : blocksideita
fb595186a4...
145479620
2022-08-13 06:40:16
eosio.vpay -> blocksideita 4044.7726 XPR producer vote pay
fb595186a4...
145479620
2022-08-13 06:40:16

owner : blocksideita
ea5dfee92e...
145306852
2022-08-12 06:40:15
eosio.vpay -> blocksideita 4080.5967 XPR producer vote pay
ea5dfee92e...
145306852
2022-08-12 06:40:15

owner : blocksideita
1dbfdfaa03...
145134125
2022-08-11 06:40:14
eosio.vpay -> blocksideita 4113.6136 XPR producer vote pay
1dbfdfaa03...
145134125
2022-08-11 06:40:14

owner : blocksideita
56c182878c...
144961341
2022-08-10 06:40:13
eosio.vpay -> blocksideita 4421.6512 XPR producer vote pay