Trx. Id: b89f936d317f19ce8256bee8c0e7ee00a4876a17cb91a2c370f5db8fa56eca08

Expiration Time: 2022-05-03T00:51:04.000

ACTIONS
CONTRACT NAME AUTHORIZATION DATA
eosio voterclaim eosphere xprclaimer

owner : eosphere
eosio.token transfer eosio.saving active
eosphere active
eosio.saving -> eosphere 1320.1467 XPR