HEAD BLOCK
IRREVERSIBLE BLOCK
LAST PRODUCER
1 XPR | MCAP | VOLUME 24H
0.001 | 13.8 M | 0.7 M
PROTON MAINNET - SCHEDULED PRODUCERS - CHAIN ID :
POSICION PRODUCTOR ULTIMO BLOQUE % VOTOS TOTAL VOTOS
1 protonnz 14,16 % 3.058.547.638
2 eosusa 9,52 % 2.056.593.431
3 protonuk 9,23 % 1.994.017.845
4 protonkiwi 6,71 % 1.448.272.833
5 alvosec 5,53 % 1.193.790.692
6 cryptolions 5,5 % 1.187.017.924
7 cafe 4,25 % 916.997.103
8 quantumblok 4,11 % 887.279.450
9 protonmt 3,46 % 747.160.574
10 protonlondon 2,82 % 609.707.095
11 totalproton 2,79 % 602.999.381
12 brotonbp 2,58 % 556.901.206
13 saltant 2,13 % 460.645.069
14 protonind 2,12 % 458.140.463
15 eosamsterdam 2,09 % 451.406.150
16 protonmadrid 1,57 % 338.599.002
17 xprnodeonebp 1,3 % 281.236.641
18 eosiodetroit 1,29 % 278.155.695
19 genereos 1,17 % 253.701.693
20 ledgerwiseio 1,11 % 240.209.734
21 protonpoland 1,02 % 220.866.405
22 eosdublinwow 0,91 % 196.305.603
23 eosrio 0,85 % 184.521.107
24 eosarabianet 0,73 % 158.396.541
25 edenia 0,71 % 152.858.594
26 eoseouldotio 0,66 % 142.084.873
27 luminaryvisn 0,65 % 140.911.039
28 venezuela 0,6 % 130.007.031
29 guild.nefty 0,53 % 114.451.562
30 eostribeprod 0,4 % 86.477.915
31 dmaildotcobp 0,21 % 46.286.387